Odzież robocza i środki ochron indywidualnych

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173,
  • Zarządzenie Nr 87/2000 Dyrektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2000 r.w sprawie: gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej  [wersja pliku PDF],
  • Zarządzenie Nr 22/2004 Dyrektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odziezy roboczej [wersja w pliku PDF],

  • Zarządzenie nr 397/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych [wersja pliku PDF]
  • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia dla pracowników Uczelni [wersja RTF],