Substancje i preparaty chemiczne

Przepisy

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322.
 • Rozporządzenie 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 445).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U z 2012 r. Nr  0 poz. 601).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyk Dz. U. 2007 nr 215 poz. 1588.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  Dz. U. 2010 Nr 27 poz. 140.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków  Dz. U. 2007 nr 197 poz.1430.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków Dz. U. 2007 nr 197 poz. 1429.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin Dz. U. 2007 nr 69 poz. 456.
 • Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków Dz. U. 2007 nr 69 poz. 455.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. w sprawie ograniczeń,  zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów Dz. U. Nr 190, poz. 1163.
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych Dz. U. 1995 nr 37 poz.181.

Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych do celów laborotoryjnych i naukowo-badawczych w Jednostkach Dydaktycznych

Wykaz substancji niebezpiecznych żrących

Wykaz substancji niebezpiecznych toksycznych

Wykaz substancji niebezpiecznych rakotwórczych

Wykaz substancji niebezpiecznych mutagennych

Inne informacje odnośnie substancji i mieszanin chemicznych