Wypadki i choroby zawodowe

Wypadki:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.  Nr 105 poz. 870.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia  Dz. U. 2012, poz. 909.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania Dz. U. 2012, poz. 482.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1440.
  •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru  protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy  Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania  Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1974.

Choroby zawodowe:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie chorób zawodowych Dz. U. 2009 Nr 105 poz. 869; zm. Dz. U. z 2012 r., poz. 662.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób Dz. U. 2012 nr 0 poz. 663.
  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Monitorze Polskim z 7 marca 2012 r. poz. 127.

Dokumentacja wewnętrzna w zakresie wypadków:

- PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE WYPADKU PRZY PRACY

- PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY (zacięcie, zakłucie i inne)

- druki do wypełnienia:

- Informacja o wypadku

- Wyjaśnienie poszkodowanego

- Wyjaśnienie świadka

-Wniosek do ZUS o jednorazowe odszkodowanie