Przepisy

Pełną treści przepisów można znaleźć na stronach internetowych:

 1. www.sejm.gov.pl - Prawo - Internetowy system aktów prawnych,
 2. www.lex.com.pl -   Dzienniki Ustaw
 3. www.abc.com.pl – Akty Prawne

BHP 

 • KODEKS PRACY  tekst ujednolicony na stronie Kancelarii Sejmu RP www.sejm.gov.pl Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY  Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94 ze zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach  Dz. U. 2007 nr 128 poz. 897,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm. Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690, Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 ze zm. Dz. U. 2000 nr  82 poz. 930, Dz. U. 2009 nr 56 poz 462,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545 ze zm. Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach  graficznych Dz. U.1951 nr 65 poz. 447 ze zm. Dz. U. 1952 nr 41 poz 285.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Dz. U. z dnia 18 lutego 1983 r.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej Dz. Urz. MZIOS z dnia 30 sierpnia 1983 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 • Zarządzenie nr 12/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ustaleniu wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Waszawskim Uniwersytecie Medycznym 
 • Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 ososby

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

   • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407, z póżń. zmianami

Butle gazowe

   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazem oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz. U z 2004 r. nr 7, poz. 59.
   • PN-EN 1089-3  Oznakowanie barwami butli z gazami.

Zwierzęta labolatoryjne