Badania lekarskie i I pomoc przedmedyczna

 Przepisy

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1317, zm. Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1416,

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania  badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332 zm. Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375, Dz. U.1998 nr 159 poz. 1057, Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451, Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405, Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611,
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570,     
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania
    zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej  pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią  Dz. U. 2006 nr 42 poz. 292,

Zarządzenie nr 138/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyposażenia podręcznych apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej
[plik PDF]

Zarządzenie nr 397/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych
[wersja w pliku PDF]

Zarządzenie Rektora Nr 405/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zakazu palenia tytoniu na terenie Akademii Medycznej w Warszawie [ wersja w pliku RTF ]

Zarządzenie nr 107/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r., w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego
[plik PDF]
PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY