Przepisy

Aktualny wykaz aktów prawnych

•           OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo atomowe

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie    minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nowotworowych (Dz. U. 2011, nr 48, poz. 253)

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011, nr 51, poz. 265).

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych (Dz. U. 2008, nr 59, poz. 366)

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nowotworowych (Dz. U. 2008, nr 59, poz. 365

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych. (Dz. U. 2007, nr 131, poz. 913).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów nadzorowanych i kontrolowanych ( Dz. U. 2007, nr 131, poz. 910).

 

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych. (Dz. U. 2007, nr 24, poz. 161).

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r.  sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach stosujacych aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radilogii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (Dz. U. 2007, nr 1, poz.11).

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 w sprawie nadania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. 2006, nr 239, poz. 1737).

•          Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006, nr 180, poz. 1325).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. 2006, nr 140, poz. 994).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. 2005, nr 21, poz.173).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych ( Dz. U. 2005, nr 20, poz 169) – zmiany

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. 2005, nr 20, poz. 168).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie  kontrolowanym  (Dz. U. 2004, nr 102, poz. 1064).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego (DZ. U. 2002 nr 239, poz. 2032).

•          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. 2002, nr 220, poz.1851).