Przepisy przeciwpożarowe

Przepisy ogólne
Ustawa z dnia 24.08.1991r.o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
nowelizacja w/w Rozporządzenia

Rozporządzenie MG z dnia 8.07.2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Rozporządzenie MSWiA z 13.08.2009r. w sprawie zakresu instrukcji postepowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

Przepisy miejscowe

Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Centrum Badań Przedklinicznych (CePT) w Warszawie ul. Banacha 1B.

Zarządzenie nr 95/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Medyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. W. Oczki 1a

Zarządzenie nr 36/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Studenckiego nr 1 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Batalionu Pięść 9.

Zarządzenie nr 35/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków Domów Studenckich nr 2 i 2 Bis Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Karolkowej 84.

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zarządzenie nr 13/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeńswa pożarowego dla niektórych budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w Warszawie ul. E. Ciołka 27,

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2012 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Rektoratu WUM w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 61.

Zarządzenie nr 234/2011 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Ks. Trojdena 2a.

Zarządzenie nr 139/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. Banacha 1.